CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Chúng tôi chưa áp dụng chính sách giao hàng.

Chính sách giao hàng có thể áp dụng tùy vào từng nhà thuốc có cung cấp dịch vụ theo qui định.